SHOPOLAR 香港網上商店系統 | DIY 開網店平台

SHOPOLAR 香港網上商店系統 | DIY 開網店平台已認證

服務詳情

為香港商戶設計的網店系統,免費註冊 DIY 製作你的網上商店官網,讓顧客 24 小時輕鬆自助下單。​​SHOPOLAR 採用高速雲端架構,提供無限儲存空間及網絡流量,為網店提供專屬網址,域名包括 .com/ .co/ .cc/ .net/ .hk /.com.hk。提供多種物流及金流,可串連PayPal 線上收款,內建順豐自取地點。立即前往 SHOPOLAR 網站免費註冊開店。